process -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
process — A course of events occurring according to an intended purpose or effect. (10 Operating techniques and facilities; 10.01 Basic terms; 10.01.03) protsess — Ettekavatsetud eesmärgile või tulemusele vastav sündmuste kulg. (10 Käitusmeetodid ja -vahendid; 10.01 Põhiterminid; 10.01.03)
process — A predetermined course of events defined by its purpose or by its effect, achieved under given conditions. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.24) protsess — Ettemääratud sündmusejada, piiritletud oma otstarbe või toimega, mis saavutatakse valitsevatel tingimustel. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.24)
process — The predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.25) protsess — Ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.25)
technical process (=process) — A set of operations performed by equipment in which physical variables are monitored or controlled. (See figure 1.) Eg. distillation and condensation in a refinery; autopiloting and automatic landing in an aircraft. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.01) tehniline protsess (=protsess) — Operatsioonikogum, mida sooritab aparatuur, milles seiratakse või juhitakse füüsikalisi muutujaid. (Vt joonis 1.) Nt. destilleerimine ja kondenseerimine destillatsioonitehases, lennuki automaatne piloteerimine ja maandamine. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.01)
computer-aided process planning (=CAPP) — All planning activities in which data processing systems are used for preparation of the basic data about production processes such as machining. (24 Computer-integrated manufacturing; 24.01 General terms; 24.01.10) tehnoloogia raalplaanimine (=CAPP) — Kõik plaanimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse tootmisprotsesside, näiteks tööpinkidel töötlemise põhiandmete ettevalmistuseks. (24 Integraalne raalvalmistus; 24.01 Üldmõisted; 24.01.10)
input (process) — The process of entering data into an information processing system or any of its parts for storage or processing. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.31) sisestus Andmete infotöötlussüsteemi või tema suvalisse ossa töötluseks või talletuseks sisestamise protsess. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.31)
input (process) — The process that consists of the reception of data by any component part of a computer. (06 Preparation and handling of data; 06.02 Input and output; 06.02.02) sisestus Arvuti suvalisse koostisossa andmete vastuvõtmise protsess. (06 Andmevalmendus ja andmekäitlus; 06.02 Sisestus ja väljastus; 06.02.02)
input-process-output chart (=IPO chart) — A diagram of a software system or module, consisting of a rectangle on the left listing inputs, a rectangle in the center listing processing steps, a rectangle on the right listing outputs, and arrows connecting inputs to processing steps and processing steps to outputs. (See figure 07-6.) (07 Programming; 07.09 Instructions and addresses; 07.09.53) sisend-väljundskeem (=IPO-skeem) Tarkvara süsteemi või -mooduli skeem, mis koosneb sisendandmeid loetlevast ristkülikust vasakul, töötlussamme loetlevast ristkülikust keskel, väljundandmeid loetlevast ristkülikust paremal ning nooltest, mis ühendavad sisendandmeid töötlussammudega ja töötlussamme väljundandmetega. (Vt joonis 07-6.) (07 Programmeerimine; 07.09 Käsud ja aadressid; 07.09.53)
nearest-neighbor process (28 COMPUTER VISION; 30.AA Appendix A; 30.AA.08.08) lähima naabri protsess (30 RAALNÄGEMINE; 30.AA LISA A (teatmeline); 30.AA.08.08)
output (process) — The process by which an information processing system, or any of its parts, transfers data outside of that system or part. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.34) väljastus Protsess, millega infotöötlussüsteem või tema suvaline osa edastab enda seest andmeid väljapoole. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.34)
output (process) — The process that consists of the production of data from any component part of a computer. (06 Preparation and handling of data; 06.02 Input and output; 06.02.05) väljastus Arvuti suvalisest koostisosast andmete väljatekitamise protsess. (06 Andmevalmendus ja andmekäitlus; 06.02 Sisestus ja väljastus; 06.02.05)
process computer system — A computer system, with a process interface system, that monitors or controls a technical process. (See figure 1.) (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.02) protsessiarvuti Tehnilist protsessi seirav või juhtiv protsessiliidesega arvutisüsteem. (Vt joonis 1.) (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.02)
process control equipment — Equipment that measures the variables of a technical process, directs the process according to control signals from the process computer system, and provides appropriate signal transformation. Eg. sensors, transducers, actuators. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.04) protsessijuhtimise aparatuur — Aparatuur, mis mõõdab tehnilise protsessi muutujaid, suunab protsessi vastavalt juhtsignaalidele, mis tulevad protsessiarvutilt, ning sooritab asjakohaseid signaali formeerimisi. Nt. andurid, muundurid, täiturid. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.04)
process interface system — A functional unit that adapts process control equipment to the computer system in a process computer system. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.03) protsessiliides Protsessiarvuti funktsionaalüksus, mis sobitab protsessijuhtimise aparatuuri arvutisüsteemiga. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.03)
process interrupt signal — A signal that originates from a technical process and that causes an interrupt in the process computer system. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.11) protsessi katkestussignaal Tehnilisest protsessist lähtuv signaal, mis kutsub protsessiarvutis esile katkestuse. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.11)
to process (data) — To perform operations on data in a process. (10 Operating techniques and facilities; 10.01 Basic terms; 10.01.04) töötlema (andmeid) Andmetega protsessina operatsioone sooritama. (10 Käitusmeetodid ja -vahendid; 10.01 Põhiterminid; 10.01.04)
truncation (of a computation process) — The termination of a computation process, before its final conclusion or natural termination, if any, in accordance with specified rules. (02 Arithmetic and logic operations; 02.09 Processing of numbers and quantities; 02.09.03) arvutusprotsessi kärpimine (=kärpimine) — Arvutusprotsessi lõpetamine mingite etteantud reeglite järgi enne ta võimalikku lõpulejõudmist või loomulikku lõppu. (02 Aritmeetika- ja loogikatehted; 02.09 Arvude ja suuruste töötlus; 02.09.03)