protsess -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
process — A course of events occurring according to an intended purpose or effect. (10 Operating techniques and facilities; 10.01 Basic terms; 10.01.03) protsess — Ettekavatsetud eesmärgile või tulemusele vastav sündmuste kulg. (10 Käitusmeetodid ja -vahendid; 10.01 Põhiterminid; 10.01.03)
process — A predetermined course of events defined by its purpose or by its effect, achieved under given conditions. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.24) protsess — Ettemääratud sündmusejada, piiritletud oma otstarbe või toimega, mis saavutatakse valitsevatel tingimustel. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.24)
process — The predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.25) protsess — Ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.25)
technical process (=process) — A set of operations performed by equipment in which physical variables are monitored or controlled. (See figure 1.) Eg. distillation and condensation in a refinery; autopiloting and automatic landing in an aircraft. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.01) tehniline protsess (=protsess) — Operatsioonikogum, mida sooritab aparatuur, milles seiratakse või juhitakse füüsikalisi muutujaid. (Vt joonis 1.) Nt. destilleerimine ja kondenseerimine destillatsioonitehases, lennuki automaatne piloteerimine ja maandamine. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.01)
nearest-neighbor process (28 COMPUTER VISION; 30.AA Appendix A; 30.AA.08.08) lähima naabri protsess (30 RAALNÄGEMINE; 30.AA LISA A (teatmeline); 30.AA.08.08)
process interrupt signal — A signal that originates from a technical process and that causes an interrupt in the process computer system. (21 Interfaces between process computer systems and technical processes; 21.01 General; 21.01.11) protsessi katkestussignaal Tehnilisest protsessist lähtuv signaal, mis kutsub protsessiarvutis esile katkestuse. (21 Protsessiliidesed; 21.01 Üldmõisted; 21.01.11)
truncation (of a computation process) — The termination of a computation process, before its final conclusion or natural termination, if any, in accordance with specified rules. (02 Arithmetic and logic operations; 02.09 Processing of numbers and quantities; 02.09.03) arvutusprotsessi kärpimine (=kärpimine) — Arvutusprotsessi lõpetamine mingite etteantud reeglite järgi enne ta võimalikku lõpulejõudmist või loomulikku lõppu. (02 Aritmeetika- ja loogikatehted; 02.09 Arvude ja suuruste töötlus; 02.09.03)